Bor-bor yatakları-Dünyada/Türkiyede Bor

Bor Madenleri
Türkiye ve Dünyada Bor

Fotograf  Gültekin Kavuşan

Türkiye Bor Yatakları/ Turkish borate deposits

Amacımız, Türkiye ve dünyadaki bor cevherlerinin durumu ve özelliklerini, bilimsel içerikli bilgileri sizlerle paylaşmaktır. Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kütahya illerine dağışmış olan bor yataklarının rezervi, dünyanın şu ana kadar bilinen en büyük rezervidir.

Türkiye bor rezervi, dünyanın ilgisini Tanzimattan bu yana çekmektedir. Gerek Türkiyenin, gerekse diğer ülkelerin BOR POLİTİKASI oldukça ilgi çekicidir.

Türkiye, bor cevherini 1969 yılında, üretimi, satışı, her türlü ticaretinin devlet iznine bağlı olarak kabul ederek "STRATEJİK MADEN" olarak ilan etmiştir.

Bor önemli bir endüstriyel hammaddedir. Türkiye bor ihracatı, değişik ürünler bazında olup madencilik sektöründe ana gelir kaynaklarından birisidir. Bu potansiyelin değerlendirilmesi, hem ülke, hem de dünya teknolojisi ve ekonomisi açısından önemlidir. Ülkemizde bu cevherin kullanım alanlarının genişletilmesi için çalışan kişi ve kuruluşları destekleyen BOREN-Bor Enstitüsü kurulmuştur. Türkiye bor yatakları, Etibor tarafından işletilir.


Türkiye bor cevherinin hikayesi

Türkiye bor madenlerine ilk kazmayı vuran 1865 yılında fransız şirketi "DESMAZURES"tir ve işletilen ocak ise Balıkesir-Susurluk yatağıdır. Bu ocak 1935'e kadar değişik yabancı firmalarca işletilmiştir. 1968 yılında imtiyazlar düşürülüp ETİBANK'a tüm ruhsatlar devredilmiş ve 1969 yılında da "STRATEJİK MADEN" ilan edilmiştir.

Bor yataklarımızın tarihsel serüvenlerini "DEVLET PLANLAMA TEŞİKİLATI" ve "MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ"ndeki yazılardan tüm detayları ile okuyabilirisniz.


GÜNÜMÜZDE BOR POLİTİKASI NASIL OLMALI?

Her ülkenin kendi kaynaklarına sahip olması ve buna değer veremsi kadar doğru bir anlayış olamaz. Ancak bunun dünyanın değişen koşullarıan göre gerek eskiden gerekse yeniden ele alınması gereklidir. Tüm dünyada bilinen bir gerçek vardır ki, o da KAMU İŞLETMECİLİĞİNİN daima EN VERİMSİZ ve ÇOĞUNLUKLA DA ZARAR ettiğidir. Batı Avrupa'da uzun yıllardan ve ABD'de son bir kaç yıldan bu yana, sadece enerji ve izabe sektörünün temel hammaddesi olması nedeniyle, TAŞKÖMÜRLERİ stratejik olarak ilan edilmemiş olduğu halde, KAMU tarafından SUBVANSE edilmektedir. Bunun nedeni ise Çelik ve Silah sanayiinin temel hammaddesi olmasıdır. Diğer stratejik ilan edilenler ise, özellikle nükleer teknolojide kullanılan hammadde olmasıdır. Bu açıdan ele alındığında borun, Türkiye için stratejik olarak kabul edilen bir mineral olduğunu düşünürsek, bunun ne kadar stratejik olduğu, dünyanın tanımladığı sttratejik mineral ile "Türkiye Bor cevherlerinin" bu anlamda ne kadar örtüştüğü tartışılmalıdır.

Günümüzde bor madeni, üreten ve tüketen ülkeler bazında ele alındığında aşırı bir tüketimi olmayan bir mineraldir ve çok stratejik alanlarda da kullanılmaktadır. Dünyada Güney Amerika, Arjantin, Şili, Bolivya'daki yataklara bakıldığında mevcut 'Salar'lardan, basit inşaat işçilerinin kullandıkları küreklerle kazınarak üretildiğini, üretimin ise ülkelerin ciddi boyutta talepleri olmadığından sınırlı kaldığını görürüz. Ayrıca bu ülkelerdeki madenler özellikle gelişmiş ülkeler tarafından işletilmektedir ve ürün satın alınmaktadır.

Bu açıdan dünya maden konjonktüründe değerlendirildiğinde, Türkiye'nin Bor madenlerini daha ucuz üretmek zorunda olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bu nedenle en azından bu sektörde kamudan özel veya serbest piyasa ekonomisine kavuşturulmuş yapısal dönüşümü sağlamış kamusal başka kuruluşlarında yatırım yapmaları, rekabet piyasasının bir gereğidir. gerçek olan rekabetin, hem üretimi hemde ürün çeşitlerinin arttırılması yönünde olumlu etkilerinin olacağını belirtmekte gerekir.


Placeholder Image

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BELGELERİNDE BOR

Bu kaynakta, 1865'ten başlayan ve 1969'da sona eren bor serüveni; çok kısa bir özet genel hatlarıyla anlatılmıuştır.

D.P.T raporlarında "BORUN SERÜVENİ" (okumak için tıklayınız) »


Placeholder Image

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI "BORUN TARİHÇESİ"

Osmanlının kuruluşundan itibaren yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi, 1969 yılına kadar belgelendirilmiştir.

M.M.O dergisinde "BORUN SERÜVENİ" (okumak için tıklayınız) »

Placeholder Image

Bor mineralleri - yatakları
borate minerals- deposits

Önemli bor mineralleri Türkiye bor yataklarındaki ana minerallerin özellikleri açıklanmaktadır. Bunun yanında Türkiye bor yataklarının jeolojileri açıklanmıştır.
Ayrıca TÜRKİYE BOR REZERVİ Susurluk hariç olmak üzere verilmiştir.

Placeholder Image

Türkiye ve dünya bor ticareti
Borax economy of Turkey and world

Ülkelere göre Türkiye ve dünyada bor üreten ve tüketen firmalar listelenmiştir.
Ülkelerin ve ürettikleri veya tükettikleri ürünlerin türleri açıklanmıştır.
Ülkelerdeki firmaların hammadde temin ettikleri kaynaklar ve türleri ayrıca anlatılmıştır.

Placeholder Image

Bor üretim ve teknolojisi
borate production and technology

Bor üretimi ve uygulana teknolojiler ele alınarak, Türkiye ile A.B.D arasıında karşılaştırma yapılmaktadır.
Ayrıca, BORLA ÇALIŞAN ARABA teknolojik temel bilgileri açıklanmaydır. Borla çalışan araba serüveni anlatılmaktadır.

Placeholder Image

Borun endüstride kullanımı
usage of borate in industry

Bor, kimyasal olarak önemli anyondur, bu nedenle sanayide kullanılır. Yakıt pilleri için H-donör olduğu gibi deterjandan, cama kadar geniş bir alanda kullanılır.
Bor seramik, metalurji, tıp ve askeri alanlarda kullanılmaktadır.