Kavuşan-endüstriyel ham maddeler

Endüstriyel Hammaddeler Jeolojisi

Shot by  Gültekin Kavuşan

ENDÜSTRİYEL HAM MADDE NEDİR ?
WHAT IS INDUSTRIAL RAW MATERIALS?

Endüstriyel Hammaddeler, sanayide hem hammadde olarak, hemde herhangi bir mamul maddenin elde edilmesinde, katkı maddesi (additives), bunların üretiminde kullanılan araç ve gereçlerin üretildiği maddelerin özelliklerini ve doğadaki bulunuşlarını konu alır, Örneğin cam üretiminde kuvars doğrudan doğruya cam hamurunun ana bileşeni olarak, ama aynı kuvars camın üretilmesinden sonra kumlama işleminde, dahası yine aynı kuvars kum olarak cam fırının yapıldığı tuğlaların izolasyonunda katkı maddesi olarakta kullanılır.

Endüstriyel hammaddeler doğrudan olduğu gibi doğrudan olmayan bir sanayi gelişme göstergesidir. Örneğin demiri ergitmekten daha önemli oplan demirin ergitileceği kabın ve ergimiş demirin tutulacağı potanın imalidir. Aynı şekilde nbir nükleer santral için , nükleer yakıttan dana önemli olan nesneler bu yakıtların bulundurulacağı kaplardır ve aslında teknolojik gelişmede budur. Bu bakımdan endüstriyel hamömadde yataklarının aranması ve bunların jeolojik özelliklerinin belirlenmesi, kullanılabilecekleri alanda istenen paramtaşıyıp taşımadıklareının saptanması çok daha önemlidir ve bu nokta ülkelerin gelişmelerindeki "stratejik teknolojik gelişmişlik sıçraması"nın başlangıcıdır. Gelişmiş ülkelerin, gelişmişlik derecelerini ve dünya teknolojiside bulundukları yerleri korumaları için asıl çalışma yaptıkları alanlar bu alandır.

1985 yılında dersi ilk kez başlarken endüstriyel Hammaddeleri daha iyi anlatmak için "DERS NOTU" hazırladım. Bu kitaba erişebilirsiniz

Endüstriyel Hammaddeleri sektörel bazda:

 • Cam Sanayi
 • Kimya Sanayi
 • İzabe/Metalurji Sektörü
 • İnşaat/Çimento Sanayi
 • Seramik/Refrakter Sanayi
 • Aşındırıcılar/Tüketim Maddeleri Sektörü
 • şeklinde gruplandırılabilir. Bundan başka değişik esaslara görede sınıflandırılmıştır.

  Kimya ve tüketim hammaddelerinden olan BOR ve BOR MINERALLERİ için detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

  ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER JEOLOJİSİ dersi kapsamında teknolojide önemli rol oynayan sanayiye yöne veren hammaddeler doğal hakkında, bilgi verilmektedir.

  Her bir hammaddenin,

 • kimyasal bileşimi ve özellikleri
 • fiziksel özellikleri
 • mineralojisi ve özellikleri
 • oluşum ortam ve özellikleri
 • model yatakların jeolojik özellikleri
 • Türkiye yatakları ve özellikleri
 • dünyadaki önemli üretim yatakları ve özellikleri
 • teknolojideki kullanım alanları ve özellikleri
 • dünya ve türkiyedeki üretimleri, pazar ve fiyat politikaları
 • açıklanmaktadır.

  Ülkelerin sanayii hammmaddeleri potansiyellerinden önemli bir bölümünü oluşturan endüstriyel hammaddeler hakkında bilgi verilmektedir. Dersin içeriğinde; manyezit,grafit, fluorit gibi izabe ve döküm sanayii hammaddeleri, halit, silvin, trona, fosfat gibi kimya sanayi hammaddeleri, şiferton, kaolen, şamot gibi refrakter sanayi hammaddeleri ile mermer, marn, kireçtaşı gibi inşaat sanayi hammaddeleri şeklinde kullanım alanları esas alınarak aktarılmaktadır.

  Cam Sanayi

  Kuvars kumu, Trona, Soda,Kireçtaşı, Kalsit

  Kimya Sanayi

  Sodyum ve Sodyum Tuzları,Potas tuzları, Bor tuzları, Doğal Güherçile, Lösit, Kükürt,Fosfat, Apatit, Glokonit, Zirkon

  İzabe/Metalurji Sanayi

  Vermikülit, Talk ve Sabuntaşı (steatit, Mika, Manyezit,Sepiyolit,Kriyolit, Grafit, Fluorit, Disten(Kyanit, Barit, Asbest,Pirofillit

  İnşaat/Çimento Sanayi

  Tuğla-Kiremit Toprakları, Sleyt(Dachschiefer), Çimento hammaddeleri,Çimento teknolojisi, Dolomit, Marn, Mermerler, Jips-Anhidrit, Traverten, Kum-Çakıl, Kireçtaşı, Yapı taşları

  Seramik/Refrakter Sanayi

  Şiferton, Wollastonit, Refrakter killer,Şamot, Ateş killeri,Silisli Refrakterler,Bazik refrakterler, Refrakter mineraller, Kil yatakları, Kaolen

  Aşındırıcılar/Tüketim Maddeleri Sektörü

  Aşınıdırıcılar, Elmas, Korund, Zımpara taşı, Kuvars, Pomza Taşı, Granatlar,Kalsit

  Teknik destek alma
  technical supporting
  Kitap için Şifre iste
  get password for book

  MADENCİ VE ARAŞTIRICILAR İÇİN

  Bir endüstriyel hammadde yatağını mı işletiyorsunuz? Bir endüstriyel hammadde yatağı ile ilgili araştırma mı yapıyorsunuz? Çalıştığınız konuda yardım veya bilimsel destek istiyor musunuz? 

  Size bir mesaj veya telefon uzaklığındayım.

  Sanayi üretimlerinde kaliteyi belirleyen faktörlerden birisi de , hammaddenin işlnemesi esnasında kullanılan teknoloji ve teknolojinin uygulanabildiği hammaddedir. Çok iyi bir alaşım bileşimi kullanmanıza rağmen kötü bir hammaddeye uygulanmış çok bir bir kalıp olsa dahi son üüründe kaçınılmaz kusurlar olacaktır. Bu da sizin doğru hammaddeyi kullanıp kullanmadığınızı sorgulamanız gerektirir.

  Üretmekte olduğunuz ana malzemeye yeni bir özellik kazanduı-ırmak mı istiyorsunuz? Saflaştırma, rafdimnasyonda yeni ve daha ucuz bir teknik mi kullanmak istiyorsunuz?

  Bu konuda multidisipliner bir bilgi gereksiniminiz ortaya çıkacaktır.

  Deneme ve yanılmalar yerine doğrudan doğruya bilgiyi aramak ile maliyet yanında ayrıca zamanda kazanacksınız.

  Rekabetin dört nala koşturduğu üretim teknolojileri sektöründe kaybedilen her gün, rakiplere kaptırılan pazar demektir.

  Placeholder Image
  Placeholder Image
  Placeholder Image
  Placeholder Image