BEYPAZARI-İNÖZÜ VADİSİ

Foto: kavusan photography

BEYPAZARI-İNÖZÜ VADİSİ

LİTOLOJİ

BİLGİ

BEYPAZARI-İNÖZÜ VADİSİ

İnözü vadisinde, Beypazarından yola çıkıp Karaşar-Kıbrıscık yönünde gitmek, bir kıvrımın içerisinde seyahat etmek demektir.
BEYPAZARI FLEKSÜRÜ (=MONOKLİNAL) burada İnözü vadisince baştan sona kadar adeta tünel gibi aşınmış olup özellikle ve mükemmel bir mikrotektonik çalışma olanağını jeoloji mühendislerine sunmaktadır.

Tabakalar ardalanmalı olarak üst üste depolanmışlardır.
Tabakaların sertliklerinin farklı oluşları yanında kıvrımlanırken uğradıkları deformasyon kırıkları gözlenebilmektedir.

Burada tabakaların bazıları fazla killi, volkanik tüflü ve yumuşak, dayanımsız (=inkompetant) bazıları ise sert, gevrek ve dayanımlı (=kompotent)durumdadır. Sert olanların bir kısmında ise silisleşme nedeniyle tüflerin kısmen iyice kaynaşmılıkları, yani "ignimbritleşme"ye uğrdıkları gözlenir. Yumuşak olanlar aynı yük ve basınca dayanarak kıvrımlanır ve kısmen eziklirken, ufalanırken, tabaka kalınlıklarında ve dokularında materyal transferi nedeniyle kalınlıklarında artışlar gösterir.


Daha dayanıklı ve sert(=kompetent) olanlarda ise bu durumda materyal transfer yerine dokularının dayanıklılıkları nedeniyle kırılmalar ve çatlamalar gelişir. Bu kırıklanmaların doğrultularına dikkat edilirse basıncın geldiği yöndeki büyük tektonik kuvvetin yönünü işaret eder.


Metamorfik kayaçlarda da bunun aynısı fgözlenir. Mikroskop altında bu özellikten yararlanılarak, "MİKROTEKTONİK" çalışma ile yönlü alınmış örneklerde minerallerin yönlenmeleri ve krırklanmalarının saptanmasıyla METAMORFİZMA OLURKEN ETKİN TEKTONİK HAREKETLER ortaya konulur. Bu çalışmalara "ŞİSTLENME" (=SCHIEFERUNG (alm.))adı verilir.İNÖZÜ VADİSİ GİRİŞİNDE TEKTONİK DEFORMASYON

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image

BEYPAZARI-İNÖZÜ VADİSİ KIVRIMLANMASI

İnözü vadisinde, Beypazarından yola çıkıp Karaşar-Kıbrıscık yönünde gitmek, bir kıvrımın içerisinde seyahat etmek demektir.
İnözü vadisinin orta kesimlerinde Beypazarı Maden suyunun doğal kaynağının bulunduğu noktada KKD-GGB doğrultulu sönümlenmiş bir kırık hattı vardır. Termal su kaynağı sönümlenmiş fayın İnözü vadisi tarafından kesilmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Bu noktada aynı zamanda yukarıdaki fotografta görülen kıvrımlanma vardır.

Bir asimetrik monoklinal, bir senklinal ve bir de antiklinalin birbirini takip edip daha sonra ise geniş bir senklinal ve bunu takip eden bir antiklinal görülür.

Burada Kuzeyden gelen itkinin bir sonucu olarak önce bir monoklinal kıvrım, daha sonra ise bir senklinal ve bunu takip eden simetrik bir antiklinal gçrülür. Antiklanli ise daha güneyde yayvan bir senklinal takip eder ve kıvrımlanma Beypazarı Fleksürü ile sonlanır.

Buradaki İnözü vadisi; yaklaşık 8 km genişiliğindeki bir tektonik kıvrımlanmaların bulunduğu doğal bir jeolojik kesitin bulunduğu bir vadidir.

İNÖZÜ VADİSİ TEKTONİĞİ VE KIVRIMLANMASI

Placeholder Image

Kirmir çayından yani yaklaşık 20 km güneyde yeralan yerden itibaren tüm Beypazarı baseninin jeodinamiğini ele alırsak,KD-GB doğrultusunda güneyde temelde paleozyik, ve muhtemelen jura yaşlı bir granitik gömülü birimler ile, kuzey doğudaki Jura-Kretase yaşlı birimlerin Miyosen dönemindeki BEYPAZARI BASENİni şekillendirdiğini görürüz.
Placeholder Image
8 km boyunca gelişen bu tektonik kuvvetlerin sıkıştırması aslında aynı zamanda bölgedeki etkin kuvvet olup burada yüzeye ulaşamamış, sönümlenmiştir ama güneyde BEYPAZARI FLEKSÜRÜ'nü meydana getirmiştir. Aynı zamanda orta miyosen gölünün suları, güneye taşınarak üst miyosen yaşlı çökel basenini oluşturmuştur.
Placeholder Image

Daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? İletişim kurun!

Bu sayfalarda sunulan bilgilerin bir kısmı HERKES içindir. Bazı bölümleri ise sadece ÖĞRENCİLERİM içindir. Bazı konular ise ARAŞTIRMACILAR içindir. Sizi hangisi ilgilendiriyor? hangi düzeyde bir bilgiye ihtiyacınız var? Yoksa bir madeniniz var ve sorunlarınız mı var? Madenci misiniz? Bu konularda size destek olmama izin verirseniz sevinirim.

kavusan@eng.ankara.edu.tr