KARAKÖY
ÇOKLU DİSKORDANS, METAMORFİK ŞİSTLER,PALEOSEN YAŞLI KIZILÇAY FORMASYONU

Foto: kavusan photography

KARAKÖY
ÇOKLU DİSKORDANS, METAMORFİK ŞİSTLER,PALEOSEN YAŞLI KIZILÇAY FORMASYONU

LİTOLOJİ

Daha fazla bilgi için bölgenin stratigrafik kolon kesitine bakınız.

BİLGİ

ULUKÖY

PALEOZOYİK BİRİMLERİ:

Paleozoyik yaşlı metamorfik birimlere Ankara çevresinde fazla rastylanmaz. Burada, Karaköyde ve çevresinde, Hırkamatepe köyü yolu üzerinde bulunan Seki,li köyü çevresinde iyi yüzeylenirler.

Metamorfiklerin litolojileri, mikaşist, iki mikalı şist, kalkşist ve kuvarsit bantlarından oluşur. Bunların arasında fillitlerde bulunurlar. Fillitler, koyu siyah ve koyu gri renkleriyle kolayca tanınırlar. Metamorfik şisşlerde, metamorfizmanın etkisiyle yüksek scıaklık ve basınç altında tabakalanma düzlemleri tümüyle yok olurlar. Soğumaları ve yerleşmeleri sırasında da uğradıkları tektonik basınçların etkileriyle klivaj ve dilinim kazanırlar. Burada kazandıkları klivaj nedeniyle oldukça karmaşık bir yapı kazanmışlardır.

Bu kayaçların primer kayaçları:

Kuvarsitler için kumtaşları, mikaşistler için kil ve silttaşları, kalkşitler için marnlar, kiili marnlar, mermerler için kireçtaşları ve fillitler içinde organik madde içeren çok killi kömür ve bitümlü killerdir. Şayet sadece kömür damarları olsa idi karşımıza grafit yatakları çıkacaktı. kil bakımından zengi organik maddeli kayaçlarda fillitler oluşurlar.

MESOZOYİK BİRİMLERİ:
p class="paragraph">Bölgede Mesozoyik yaşlı kayaçlar, Kuzeydeki yüksek dağları oluşturan Jura-Kretase yaşlı kireçtaşı litoljisindeki kayaçladır. Bu kayaçlar daha sonra Nallıhanda yüzeyleyeceklerdir. Seben kavşağına kadar Jura-Alt Kretase yaşlı kireçtaşları, tektonik doklanaklı olarak Kızılçay Formasyonununa üzerleyeceklerdir.

SENOZOYİK BİRİMLERİ:
PALEOSEN-EOSEN BİRİMLERİ:

Karaköye girişte gözlenen formasyon KIZILÇAY FORMASYONU'dur. Kızılçay formasyonu, İç anadoluda Laramiyen orojenizi sonrası karalaşan bölgelerden Paleosen denizine yığılan tortullarla temsil edilir. Bu formasyonun en belirgin özelliği, şarabi kırmızı-kahverenkli çökeller olmasıdır.

Kıyı fasiyeslerinde konglomera, fanglomera, kaba karışık taneli ve kötü boylanmalı kumtaşı, yer yer kitle halinde taşınmış çamur taşlarıyla temsil edilir. Bu litolojileri ve şarabi, kırmızımsı-kahve renkleri ile arazide kolayca ayırtlanırlar.

Palosen yaşlı kırmızı konglomera-kumtaşı-çamurtaşı litolojisi üste doğru dereceli ve yer yer diskondansla, yer yerde düzenli çökelimler şeklinde sarı renkli EOSEN yalşlı birimnlere geçerler. Buradaki Paleosenden Eosene geçiş Kahramankazan yakınındaki Orhaniye köyü çevresindeki Paleosen-Eosen dereceli geçişi ile benzeşiktir, Türkiyenin doğusundaki, Yozgat ve daha doğudaki gibi bir büyük zaman boşluğunu ve tektonik hareketi simgeleyen diskordansı bu yörede görememekteyiz.

NEOJEN BİRİMLERİ:

Beypazarı baseninin bütün birimleri bu bölgede gözlenir ve birimler birbirinin üzerine çoklu diskordansla oturmuşlardır. Şimdiye kadar gördüğümüz formasyonlar burada gözlenirler.

KARAKÖY BİNDİRMESİ

Paleozoyik Metamorfik şistlerinin Paleosen yaşlı Kızılçay formasyonuna bindirmesi

Placeholder Image


METAMORFİK ŞİSTLER

Litolojisimikaşist, iki mikalı şist, kalkşist, kuvarsit ve fillit lerdir.

Placeholder Image


KARAKÖY ÇOKLU DİSKORDANSI

Miyosen-Eosen arasında diskordans, Miyosen-Paleosen arasında diskordans, Paleosen-Paleozoyik arasında diskordans gözlenmektedir.

Placeholder Image

Daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? İletişim kurun!

Bu sayfalarda sunulan bilgilerin bir kısmı HERKES içindir. Bazı bölümleri ise sadece ÖĞRENCİLERİM içindir. Bazı konular ise ARAŞTIRMACILAR içindir. Sizi hangisi ilgilendiriyor? hangi düzeyde bir bilgiye ihtiyacınız var? Yoksa bir madeniniz var ve sorunlarınız mı var? Madenci misiniz? Bu konularda size destek olmama izin verirseniz sevinirim.

kavusan@eng.ankara.edu.tr