NALLIHAN ÇIKIŞI

Foto: kavusan photography

NALLIHAN ÇIKIŞI

LİTOLOJİ

BİLGİ

NALLIHAN ÇIKIŞI

PALEOSEN - KIZILÇAY FORMASYONU BİRİMLERİ

Kızılçay formasyonu adını verdiğimiz Paleosen yaşlı birimler, Nallıhan girişinde görülürler. Litolojileri, konglomera, kaba kumtaşı, çamurtaşı ve kil tabakalarından oluşur. Üste doğru çok azda olsa karbonatlı açık kırmızı renkli kiltaşları gözlenir.

JURA YAŞLI BİRİMLER

Nallıhan ilçesinin girişinde mostraları görülür. Sert, sıkı ve iyi pekişmiş kireçtaşlarıdır. İçlerinde intraformasyonel kıvrımlar görülür.Juradan Alt Kretaseye geçiş normal bir uyumluluk içerisinde olmuştur. Geçiş sınırı algler yardımıyla saptanabilmiştir.

Ammonit fosillerine az da rastlanır. Scaphites buradaki Kretase seviyelerinde saptanmıştır. Scaphites, ammonitlerin aşırı büyümeleri ve yokolmaya başladıkları evrede ortaya çıkmışlardır.Laramiyen orojenezi, öncesindeki muhtemelen çevresel koşulların ve yaşam ortamlarının dengesinin bozulmaya başlaması sonucu, sarmalların bozularak açıldığı bir tür olarak bilinir. daha fazla bilgi için "late cretaceous scpahites western union, usa" çalışmasını inceleyebilirsiniz.

Jura-Alt Kretase, Kızılçay İlişkisi

Jura yaşlı kireçtaşları ile Paleosen sınırı tektonik dokanaklıdır. Jura yaşlı birimler, Paleosen grubu üzerine ötelenmişlerdir.Dik bir kıyıda bu esnada oluştuğundan, çok iri çakıllar içeren ve hızlı sedimantasyonu gösteren Paleosen çökelmiştir.Bu sedimantasyon Karaköy'deki mostrada aynı şekilde gözlendiği gibi gelişmiştir, Oradaki Metamorfik şistlerle olan dokanak çökelme koşulları burası içinde geçerlidir.

INTRAFORMASYONEL KIVRIM


İntraformasyonel kıvrım (=formasyon içi kıvrım)lar, çökelme esnasında, basenin tabanının hareketlenmesi nedeniyle şelfte çökelmekte olan tam sıkışmamış tabakaların birbiri üzerinden kayarak daha derin kısımdaki tabakalar üzerine yığılması ile oluşurlar.

İntraformasyonel kıvrımların oluşmalarında değişik sebepler vardır. Bazı kıvrımlanmalarda, tabakaların çökelmeleri esnasında oturdukları temelin (şelf) düşey hareketi sonucu dengesi bozulmuş taze çökellerin daha sert olan çökellerin üzerinden kayması ile oluşabilir. Nallıhandaki durum budur. Kretase evresinde Ankara çevresindeki şelfin hareketli olduğunu Haymana'da da benzer durumun varlığını biliyoruz.

İntraformasyonel kıvrımlarda ayrıca basen daralması nedeniyle alttaki daha sert birimlerin birbiri içerisine kısmen gömülerek ötelenmesi sonucu üstteki daha henüz tam diyajeneze uğramamış taze tabakaların bundan etkilenerek kıvrımlandıklarını görebiliriz. Buna örnek bir çalışma, " New Mexico-U.S.A. Jurassic Todillo Limestone" çökellerinde görülmüştür.


KRETASE SCHAPHITESLERİ-AMMONİTLERİN YOKOLUŞ FOSİLİDaha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? İletişim kurun!

Bu sayfalarda sunulan bilgilerin bir kısmı HERKES içindir. Bazı bölümleri ise sadece ÖĞRENCİLERİM içindir. Bazı konular ise ARAŞTIRMACILAR içindir. Sizi hangisi ilgilendiriyor? hangi düzeyde bir bilgiye ihtiyacınız var? Yoksa bir madeniniz var ve sorunlarınız mı var? Madenci misiniz? Bu konularda size destek olmama izin verirseniz sevinirim.

kavusan@eng.ankara.edu.tr